V

VSS-8138-08-06-2023

Разработване и внедряване на единен регистър на съдебните преводачи - дейност 3 от проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“