Skip to content

Explore projects

 • Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги

  Updated
  Updated
 • Изграждане на АИС „Търговска несъстоятелност“ Модул „Регистър по несъстоятелност“

  Updated
  Updated
 • Изходен код за анонимизация

  Updated
  Updated
 • Разработване и внедряване на Единен регистър на съдебните заседатели

  Updated
  Updated
 • Изграждане на Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ) с включени крайни работни места за запис на УЕИ

  Updated
  Updated
 • Надграждане на информационна система на съдебното изпълнение

  Updated
  Updated
 • Надграждане на съществуваща система за промяна на адресна регистрация и доставка на мобилно приложение Digital Sofia с интегрирани квалифицирани удостоверителни услуги“ съгласно Закона за електронното управление

  Updated
  Updated
 • Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  Updated
  Updated
 • Облачни е-услуги за администрацията

  Updated
  Updated
 • Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт

  Updated
  Updated
 • Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми

  Updated
  Updated
 • Разработка на платформа за производство за издаване на разрешителни за работа и поддръжка в рамките на 36 месеца

  Updated
  Updated
 • Разработване, внедряване и поддръжка на софтуерен продукт за електронно атестиране на съдебни служители и предоставянето му за ползване от органите на съдебната власт

  Updated
  Updated
 • Изграждане на технологично решение за оптимизиране на процеса по събиране и обработване на данни в РООКСД

  Updated
  Updated
 • Софтуерна разработка по технологично надграждане и развитие на информационните системи на Патентно ведомство

  Updated
  Updated
 • "Технологична модернизация и функционално надграждане на електронните услуги на Патентно ведомство на Република България чрез разработка и интегриране на нови електронни услуги и разширяване функционалността на съществуващи услуги“

  Updated
  Updated
 • Софтуерна разработка по технологично надграждане и развитие на информационните системи на Патентно ведомство във връзка с изпълнение на ангажиментите на Патентно ведомство на Република България

  Updated
  Updated
 • Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни

  Updated
  Updated
 • Сайт на град Благоевград

  Updated
  Updated
 • Социален патронаж

  Updated
  Updated