Explore GitLab

Discover projects, groups and snippets. Share your projects with others


 • IARA / EAFA-NEW-ISS / 131-10.07.2020

  Разширяване на програмния обхват и надграждане на функционалността на Информационно-статистическата система на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, съгласно национални и европейски изисквания, предоставяне и въвеждане на електронни административни услуги

  Updated
 • „Надграждане на разработения прототип до пълнофункционална система за управление на електронни форми"

  Updated
 • DAEU / edelivery2022 / 69_04.09.2020

  BG05SFOP001-1.004-0001-C01/ 12.12.2018 г. Договор № 69/04.09.2020 г. „Надграждане на Система за е-Връчване“

  Updated
 • Разработване на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри

  Updated
 • Реализиране на ЦАИС "Съдебен статус"

  Updated
 • AV / REGISTRYAGENCY-EPZEU / 93-00-24_01.03.2018

  „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е - услуги“ и "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС"

  Updated
 • MS-Adm / nims-ccu / 154_14.11.2019

  Повишаване на ефективността и ефикасността на ЦКЗ 2019-2021 г.

  Updated
 • MEU / SEBRAAnonymizer

  Изходен код за анонимизация

  Updated
 • AV / REGISTRYAGENCY-BRIS2 / 93-00-97_03.07.2020

  Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици

  Updated
 • DAEU / pay-egov / N77-16.10.2020

  Интеграция на ИС е-плащане с Централен ВПОС терминал

  Updated
 • MS-Adm / ombudsman-code / 72_15.11.2021

  Договор № ДЮЛ-72/15.11.2021 г. - Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана

  Updated
 • DAEU / RegiX-3 / 63_10.06.2019

  Разширяване на обхвата на средата за Междурегистров обмен на справочна и удостоверителна информация, гарантиране работоспособността на същата, създаване и актуализиране на справки, адаптери, присъединяване на нови регистри и надграждане на средата

  Updated
 • DAEU / EGOV-3 / 146_23.12.2019

  Надграждане на Единния портал за достъп до електронни административни услуги с нови функционалности, гарантиране на работоспособността му и създаване на нови и актуализиране на съществуващи шаблони на сайтове на администрации

  Updated
 • DAEU / ESB / 91_09.11.2020

  Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  Updated
 • VSS / VSS-SISMA-2022 / VSS-12633_01.09.2021

  Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", Дейност 5 "Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и

  Updated
 • Изграждане на регистър на издадените удостоверения за виза „D“ за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)

  Updated
 • CRC / crc-islr / 03 08 60 15.10.2020

  Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление

  Updated
 • Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание

  Updated
 • Надграждане на "Регистъра на Висшите училища" по проект "Създаване, изграждане и обединяване на електронни регистри на НАЦИД в областта на висшето образование"

  Updated
 • Осигуряване на електронен обмен на социалноосигурителна информаця между Република България и ЕС" за изпълнение на споразумение с агенцията към Европейската комисия - INEA № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568

  Updated