3

3.007-0001

Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“, Дейност 2. Разработване и внедряване на Единен регистър на съдебните заседатели