Explore GitLab

Discover projects, groups and snippets. Share your projects with others


 • MS-Adm / ombudsman-code / 72_15.11.2021

  Договор № ДЮЛ-72/15.11.2021 г. - Електронна система за управление работата на администрацията на омбудсмана

  Updated
 • Разработване на информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри

  Updated
 • DAEU / budget-and-project-control / 75_18.07.2019

  Публичен електронен регистър на проектите и дейностите и Информационна система за бюджетен контрол. Договор №75/ 18.07.2019 г.

  Updated
 • DAEU / ESB / 91_09.11.2020

  Надграждане на интеграционния слой на Единния модел и гарантиране на работоспособността му.

  Updated
 • AV / REGISTRYAGENCY-EPZEU / 93-00-24_01.03.2018

  „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е - услуги“ и "Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС"

  Updated
 • Реализиране на ЦАИС "Съдебен статус"

  Updated
 • MP / ervl-mjs / 93-00-371-17.11.2017

  Усъвършенстване модела на съдебните експертизи

  Updated
 • AV / REGISTRYAGENCY-BRIS2 / 93-00-97_03.07.2020

  Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици

  Updated
 • Агенция по заетостта, Електронна библиотека

  Updated
 • „Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите““

  Updated
 • Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ дейност 1 Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие, миграция на инте

  Updated
 • Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ Дейност 2 Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела /САС/ в Единния портал за електронно правосъдие“

  Updated
 • „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“

  Updated
 • State e-Government Agency / EUOSME

  Updated
 • DAEU / pay-egov / N77-16.10.2020

  Интеграция на ИС е-плащане с Централен ВПОС терминал

  Updated
 • Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

  Updated
 • RTA / RTA-E-services / RD-32-8_07.08.2019

  Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска

  Updated
 • MEU / SEBRAAnonymizer

  Изходен код за анонимизация

  Updated
 • Разработване на електронен публичен регистър на отводите - дейност 2 от проект BG05SFOP001-3.001-0016-C07 „Осигуряване на софтуерна и методическа обезпеченост, и изграждане на административен капацитет на ИВСС за превенция на корупцията в съдебната в

  Updated
 • VSS / VSS-SISMA-2022 / VSS-12633_01.09.2021

  Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата", Дейност 5 "Създаване на специализирана информационна система, включваща инструменти за анализ и

  Updated