Skip to content

Explore projects

 • Updated
 • Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация: Обособена позиция № 2 – Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен доктор“ и

  Updated
  Updated
 • Агенция по заетостта, Електронна библиотека

  Updated
  Updated
 • Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация: Обособена позиция № 1 – Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги“

  Updated
  Updated
 • Усъвършенстване и доработване на съществуващата автоматизирана информационна система за електронни услуги на МВнР“

  Updated
  Updated
 • State e-Government Agency / EUOSME

  European Union Public License 1.2
  Updated
  Updated
 • Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, регистрирани на територията на Република България, чрез разработване на мобилно приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от КРС за районите

  Updated
  Updated
 • Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество на услугата за достъп до интернет

  Updated
  Updated
 • Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ Дейност 2 Централизиране на информацията от Системата за управление на съдебните дела /САС/ в Единния портал за електронно правосъдие“

  Updated
  Updated
 • Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“ дейност 1 Прилагане на унифицирани модели и стандарти за съдържание и надграждане на Единния портал за електронно правосъдие, миграция на инте

  Updated
  Updated
 • Изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) Договор 67/28.08.2020 г.

  Updated
  Updated
 • Договор № 03-08-61/15.10.2020 г. - Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни услуги

  Updated
  Updated
 • MP / ervl-mjs / 93-00-371-17.11.2017

  European Union Public License 1.2

  Усъвършенстване модела на съдебните експертизи

  Updated
  Updated
 • „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“

  Updated
  Updated
 • RTA / RTA-E-services / RD-32-8_07.08.2019

  European Union Public License 1.2

  Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” регистри и бази данни. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска

  Updated
  Updated
 • Надграждане на "Регистъра на Висшите училища" по проект "Създаване, изграждане и обединяване на електронни регистри на НАЦИД в областта на висшето образование"

  Updated
  Updated
 • NS / IIS-modul-Questions-EU-Portal / 055-02-81_15.09.2020

  GNU General Public License v3.0 or later

  Надграждане на Интегрираната информационна система и Интернет портала на Народното събрание

  Updated
  Updated
 • CRC / crc-islr / 03 08 60 15.10.2020

  European Union Public License 1.2

  Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в съответствие с принципите на електронното управление

  Updated
  Updated
 • Изграждане на регистър на издадените удостоверения за виза „D“ за продължителен престой на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища (Регистър виза “D”)

  Updated
  Updated
 • AV / REGISTRYAGENCY-BRIS2 / 93-00-97_03.07.2020

  European Union Public License 1.2

  Осигуряване на оперативна съвместимост за обмен на данни между информационната система на търговския регистър и Европейската централна платформа и предоставяне на информация за действителни собственици

  Updated
  Updated